Sesli Oku    Durdur

Başlarken,

Bu bölümde açıklanmaya çalışılan konular tüm İngilizcede karşımıza çıkacak genel malzeme yapılarıdır.

Derslerde kullandığımız birinci kitabımızın başlangıç konularından alınan özet bilgiler sizlere kolaylık olsun diye 10 derse bölünmüş ve sırası ile tek tek irdelenmiştir. 10.dersin sonunda ise tüm malzeme bilgisi çeşitli cümlelere uygulanmış ve yüklem dışında cümle dizilişleri ortaya çıkarılmıştır.

3 cilt, sayısız bölüm ve binlerce cümleden oluşan " Bir Başka Gözden İngilizce " adlı setin tamamını burada yayınlamak elbette ki söz konusu değildir.

Kitaplar bilgisayar ortamına özetlenerek aktarıldığından, topoğrafik hatalar olabilir.

Kitap ve CD'lerden sadece mevcut öğrencilerimiz yararlanabilmektedir. Derslere katılım başvuruları dışında lütfen gereksiz yere irtibata geçmeyiniz.

Yararlanmanız dileğimle,
Erhan SARIOĞLU

İçindekiler
Sesli Oku    Durdur


DERS 1:
Genel Türkçe Kavramlar

By Erhan Sarıoğlu | Mayıs 01, 2001 | 123258

İngilizce öğrenmek isteyenlerin önündeki en büyük problemlerden bir tanesi yeterince Türkçe dilbilgisi bilmemektir. Çünkü insanlar belli bir yaştan sonra bebekler gibi yaşayarak İngilizce öğrenemeyecekleri için öğrenmenin en kalıcı ve temel kısmı yabancı dili kurallarına göre öğrenmektir. Bu da o dilin kendi ana dilinizle benzer ve farklı taraflarını algılamanızla olur.

Tabi ki bunu yapabilmek içinde iyi Türkçe altyapısına ihtiyaç vardır. Türkçe temel gramer yapıları ve özellikleri bilinmeden İngilizce öğrenilemeyeceği unutulmamalıdır.

İlk olarak Türkçe dilbilgisini oluşturan temel kelime yapıları üzerinde duracağız. Bu yapıların çok iyi bilinmesi İngilizceyi daha şimdiden büyük ölçüde halletmeniz anlamına gelecektir. Sakın bunları bildiğiniz ve gereksiz oldukları izlemine kapılmayın. İleride yapacağınız hataların büyük kısmını buradaki bilgiler oluşturacaktır. Bu yüzden bu konuları mutlak surette çok iyi bilmek zorundasınız.


Sesli Oku    Durdur

1.1. Nesne

İngilizcede Nesne Kullanımı
Doğada var olduğunu bildiğimiz, göremesek de varlığını algıladığımız her türlü şey bir nesnedir. Kısaca tabiatın kendisi bir nesnedir.

kuş
su
hava
kalem

Yukarıdaki kelimeler incelendiğinde var olan her şeyin nesne olduğu kolayca anlaşılır.


Sesli Oku    Durdur

1.2. İsim

İngilizcede İsim Kullanımı
İnsanlar aralarında konuşurken var olan bu nesneleri birbirlerine anlatabilmek için bazı kelimelere ihtiyaç duyarlar. Bu kelimeler nesnelerin adlarıdır. Yukarıda yazdığımız kelimeler aslında var olan o nesnelerin isimleridir. Kısaca doğada her nesnenin mutlak surette kendini tanıtan bir ismi vardır ve isim nesnenin ayrılmaz parçasıdır.


Sesli Oku    Durdur

1.3. Zamir

İngilizcede Zamir Kullanımı
İsimlerin yerine geçen kelimelerdir yani isimleri bir kaç kez tekrar etmemek için onların kotlanmasıdır ve doğadaki bütün nesnelerin bu zamirler tarafından bir karşılığı vardır.

Ben
Sen
O
Biz
Siz
Onlar


Sesli Oku    Durdur

1.4. Sıfat

İngilizcede Sıfat Kullanımı
Nesneleri şekil, büyüklük, nitelik olarak tanımlayan kelimelere denir. Sıfatlar isimleri niteler ve isimlerin belirgin özelliklerini tanımlarlar.

kısa
uzun
büyük
küçük
şişman


Sesli Oku    Durdur

1.5. İsim Tamlaması

İngilizce ve Türkçede İsim Tamlaması Kullanımı
İki tane ismin arka arkaya gelerek yaptığı tamlamalardır.

okul kapısı
bahçe duvarı
çocuk parkı
kalem kutusu


Sesli Oku    Durdur

1.6. Sıfat Tamlaması

İngilizcede Sıfat Tamlaması Kullanımı
Bir sıfattan sonra isim getirilerek yapılan tamlamalardır.

kırık masa
kötü adam
çirkin ev
şişman kız


Sesli Oku    Durdur

1.7. Özne

İngilizcede Özne Kullanımı
Cümledeki olayı yapan, yaptıran ya da edilgen durumda olaydan direkt olarak etkilenen varlıktır. Canlı veya cansız olabilirler. Eyleme ne-kim soruları sorularak bulunurlar.

Tom yarın Ankara’ya gidecek
Kim gidecek?
Tom

Dün bize geldiler.
Kim geldi?
Onlar

Onu affetmeyeceğim.
Kim affetmeyecek?
Ben

Masa kırıldı.
Ne kırıldı?
Masa

Otel yarın açılacak.
Ne açılacak?
Otel

İngilizce Dilbilgisinde Türkçedeki gibi gizli özne yoktur. Emir dışındaki her cümlede mutlaka bir özne bulunur.


Sesli Oku    Durdur

1.8. Fiil

İngilizcede Fiil Kullanımı
İş, oluş, eylem belirten kelimelere fiil denir. Bana iki tane fiil söyleyin dediğimde hemen hemen herkes farklı eylemler kullansa da onları "mek-mak" yaparak söyler, yani "git-mek, koş-mak" gibi. Burada karşımıza çıkan mek-mak ekleri mastar ekleridir. Söylediğimiz kelimeler ise mastardır. O halde fiil dediğimiz şey aslında mastarın kendisidir ve fiiller kimin tarafından yapıldığı belli olmayan ana eylemlerdir. Başka bir ifade ile ham eylem konumundadırlar ve cümle içinde kullanılabilmeleri için bir takım işlemlere maruz kalmaları gerekmektedir. İşte cümle içinde hammadde ( işlenmemiş ) oldukları için kullanamayacağımız ana birimlere biz mastar diyeceğiz.

doktor olmak
dikkatli olmak
gelmek
tutuklanmak
yürüyebilmek
uyuyor olmak
boyattırmak


Sesli Oku    Durdur

1.9. Edat

İngilizcede Edat Kullanımı
Farklı tür ve görevdeki kelimeler ve kavramlar arasında anlam ilgisi kurmaya yarayan sözcüklere edat denir. Edatların tek başlarına anlamları olmadığı gibi, tek başlarına görevleri de yoktur. Ancak diğer kelimelerle birlikte cümle içinde görev kazanırlar.

ki
ile
gibi


Sesli Oku    Durdur

1.10. Yüklem

İngilizcede Yüklem Kullanımı
Çekim almış fiildir. Yukarıda anlattığımız mastarın işlenerek kullanıma hazır son halidir. Bir fiilin çekim almasından kastettiğimiz şey öznenin "geçmişte - şu anda - gelecekte" eyleme iş yaptırmasıdır. ( gitti – gidiyor – gidecek ) gibi...

Bir cümlede sadece ve sadece bir tek yüklem bulunur.

Köyden yarın geldim cümlesinde gramerde zaman yani yüklem geldim kısmıdır yarın ise sayısal bir zamandır ( kelimede zaman ) ve uyumsuz gibi gözüken taraftır.

Cümleleri olayın geçtiği ana zaman olan yüklem ayakta tutar ve her yüklemin içinde mutlaka bir gramerde zaman bulunur. ( geçmiş, şu an, gelecek )

Kelimede zaman ise dün, bu gün, yarın, seneye, dün akşam, geçen hafta… gibi kelimelerdir ve cümlelerin ana zamanlarını değiştirmeye hiçbir güçleri yoktur sadece cümleleri süslerler. Kısaca her yüklem mutlaka bir gramerde zaman içerir ve kelimede zamanlarında yüklemlerle uyumlu olmaları gerekir.

Yüklem ile mastar arasındaki farkı her durumda ayırt edebilme yeteneğine sahip olmalıyız aksi taktirde İngilizce öğrenmekte oldukça zorlanırız.

Önemli not :
Dilbilgisi kurallarında böyle bir anlatım ve izah tarzı yoktur. Bu anlatım sadece bazı şeylerin daha kolay anlaşılması için yakıştırma ifadeler içermektedir. Bu konu ileride bizim için çok önemli bir malzeme olacaktır.


Sesli Oku    Durdur

1.11. Cümle

İngilizcede Cümle Kullanımı
İçinde sadece bir tek yüklem bulunan kelime veya kelimeler grubudur. Kesinlikle cümle içinde birden fazla yüklem olamaz. Çünkü cümlede bir tek gramerde zaman bulunur ve oda yüklemdir.

İngilizcede Cümle Yapısı

Cümleleri biz İngilizcede iki ayrı kategoride inceleyeceğiz. Bunlardan biri oluş diğeri ise eylem cümleleridir. Bu iki ayrı kategori birbiri ile hiç bir şart ve konumda benzerlik göstermez. İngilizce gramerindeki bütün cümleler yüklem tiplerine göre bu iki grupta yer alır.


Sesli Oku    Durdur

1.12. Oluş Cümleleri

İngilizcede Oluş Cümleleri Kullanımı
İlk bakışta içlerinde yüklem yokmuş gibi algılanırlar. Bunun en büyük nedeni insanların yüklemi sadece eyleme dayandırmalarından kaynaklanır. Oysa “iş, oluş, eylem belirten kelimelere fiil denir” tanımında açıkça bir oluştan söz edilmektedir. Yani her fiil illaki eylem içerecek diye bir kural yoktur. Doğadaki her bir nesnenin var oluş başka bir deyişle madde oluş fiili vardır ve bunu gizli olarak içinde saklar.

Bizler “özne=nesne” yani öznenin bir şey ya da bir yerde olduğu tarzındaki cümleleri Türkçede isim fiil ve sıfat fiil kullanarak yaparız. Oysa İngilizce dilbilgisi içinde isim ve sıfat fiil diye yapılar yoktur.

Bu tarz cümleler oluş cümleleri diye adlandırılarak “olmak mastarı” ile yapılır. Aşağıda oluş cümlelerine örnekler verilmiştir.

Tom dün hastaydı.
Linda’nın babası bir doktor.
Geçen yaz Antalya’daydım.
O genç bir öğretmendi.
Çok şişman.
Herkes oradaydı.
Evliydi.
Arabası bahçede.
İstanbul oldukça kalabalık bir şehir.
Başarılılar.
Çok tembelsiniz.
Annesi bir ev kadını.
İki hafta önce evdeydiler.
Canan güzel bir kız.
Yorgunum.
Kız kardeşi heyecanlıydı.
Trafik oldukça sıkışık.
Gözleri maviydi.
O çok yaramaz.

Evet bu cümlelere ilk bakıldığında yapısal olarak yüklem görülemez ama içinde yüklem bulunmayan hiç bir yapının cümle olamayacağı hatırlandığında bu cümlelerin içlerinde kesinlikle gözle görülemeyen bir yüklemin olduğu sonucuna varılır. Yani bu cümleler içlerinde görülemeyen gizli anlamda “olmak” saklamaktadırlar. Yüklemleri olmak mastarından türeyen bir kelimedir.


Sesli Oku    Durdur

1.13. Eylem Cümleleri

İngilizcede Eylem Cümleleri Kullanımı

İçlerinde eylem konumunda yüklem bulundururlar.

Tom her sabah süt içer.
Linda dün akşam Ankara’ya gitti.
Genellikle erken yatarım.
Beni geçen hafta parka götürdü.
Karısını bahçede saatlerce bekledi.
Başbakan yarın gelecek.
Bahçede oynamalılar.
Seni arayacağım.
Yüzceğiz.
Akşamları resim yapıyor.

Aşağıda Türkçeleri verilen cümlelerin hangi kategoride olduklarını yanlarına yazınız.

1. Tecrübesiz bir şoför potansiyel bir tehlikedir.
2. Beni Amerika’dan her akşam arıyor.
3. Gözleri beni çok etkiledi.
4. Gözleri çok etkileyiciydi.
5. Çok etkileyici gözleri var.
6. Grev hakkında basına bilgi verme.
7. Saatlerce beni seyretti.
8. Görüntüsü oldukça kötüydü.
9. Davranışları beni rahatsız ediyor.
10. Davranışlarını kontrol et.
11. Davranışları çok kabaydı.
12. Dün yağmur yağıyordu.
13. Dün hava yağmurluydu.
14. Başbakan dün İstanbul’daydı.
15. Geçen yıl Paris’te evlendim.
16. Bana evlilik resimlerini göster.
17. Peter, Tom ile bahçede top oynuyor.
18. Kitap beni hiç etkilemedi.
19. Kitap hiç etkileyici değildi.
20. Güneşte uzun süre kalma. .
21. Gözlüksüz gazete okuma.
22. Gözlüksüz gazete okuyamıyorum.
23. Bahçede sigara içme.
24. Yıllar önce Sinan çok şişmandı.
25. 16 yıllık evliyim.
26. Bana Türkiye’nin nüfusunu söyle.
27. Sabahları erken kalkıyor.
28. Türkiye’nin önemli problemlerinden biri işsizliktir.
29. Günlerce seni her yerde aradım.
30. Konu hakkında müdüre hiçbir şey söyleme.
31. Kirli ellerinle duvara dokunma.
32. Gelecek yıl bu zamanlar Ankara’da olacağım.
33. Lisede çok tembel bir öğrenciydim.
34. İngilizler soğuk insanlardır.
35. Yumurtaları yavaşça sepete koy.
36. Saatlerdir köşede ağlıyordu.
37. Kanser ölümcül bir hastalıktır.
38. Akşam yemeğinden sonra duş alma.
39. Çantanı mutfakta bırakma.
40. Günün başlangıcında Bodrum’daydık.
41. Herkes sinirliydi.
42. İhracatla ilgili tüm belgeleri bana gönder.
43. Pencereyi açık bırakma.
44. O yıllar önce bizim aile doktorumuzdu.
45. Gecenin bir yarısı balkonda şarkı söyleme.
46. İkinci soldan dön.
47. Evlilik ciddi bir olaydır.
48. Evlilik yıl dönümlerini bir restoranda kutladılar.
49. Evlilik sırlarını hiç kimseye anlatma.
50. Ayakkabılarım çalınmıştı.
51. Bu araba çalıntı.
52. Kısa zamanda tüm hırsızlar tutuklandı.
53. Tutuklu öğrenciler mahkemeye götürüldü.
54. Kırık masayı dışarı çıkart.
55. Tatilde her şey harikaydı.
56. Bu hafta çok yorgunum.
57. Ayakkabılarını paspasa sil.
58. Suda uzun süre gözlerimi açamadım.
59. Beni bir bıçakla dakikalarca tehdit etti.
60. Çok üzücü bir filmdi.
61. Yeni karısı bütün hayatını değiştirdi.
62. Günlerdir hastayım.
63. Sessiz ol.


Sesli Oku    Durdur

1.14. Geçişli Fiil

İngilizcede Geçişli Fiil Kullanımı
Fiiller önlerine nesne alabilen ve alamayan diye iki farklı kullanımla karşımıza çıkarlar. Bu özellik İngilizce Dilbilgisi içinde bazı dönüşümler için oldukça önemli bir yer tutar. Eğer bir fiil önüne nesne alabiliyorsa geçişli, eğer önüne nesne alamıyorsa geçişsiz bir fiildir.

Burada açıklamaya çalıştığımız kural, cümle içinde nesnenin mevcut olup olmadığı ile ilgili değildir. Örneğin, “Ahmet dün akşam masayı boyadı” cümlesinden istendiği taktirde masayı kelimesi çıkartılıp cümle nesnesiz bir halde kullanılabilir. Ama bu durum cümlede nesnenin yer alamayacağı anlamına gelmez. Çünkü “boyamak” fiili geçişli yani arkasına nesne alabilen bir fiil olduğundan istendiğinde cümlede nesne kullanılabilir.

Oysa, “Ahmet dün akşam Ankara’ya gitti” cümlesinde “gitmek” fiili geçişsiz yani önüne nesne alamayan tarzda bir fiil olduğundan cümlede isteğe bağlı olarak nesne kullanımına izin vermez. Ve nesne bu tarz bir cümlede asla yer alamaz.

Özet olarak, sorduğumuz “neyi-kimi” sorularına cevap alamadığımız “gitmek, gelmek, oturmak” gibi fiillere geçişsiz fiil denir ve bu tip fiiller arkalarına hiç bir şekilde nesne alamazlar.


Sesli Oku    Durdur

1.15. Fiilimsi

İngilizcede Fiilimsi Kullanımı
Cümlede yüklem olmamalarına rağmen yükleme yakın bir anlam kazanarak bir kelimede cümle anlamı veren yapılardır.

Koşarak dışarı çıktı.
Ağlayarak yüzüme baktı.
Gülerek koltuğa oturdu.
Çok çalışarak sınavı geçti.


Sesli Oku    Durdur

1.16. Ettirgen

İngilizcede Ettirgen Kullanımı
Geçişli bir fiil "r -t -tır" eklerinden birini alarak ettirgen hale dönüşür. Eylem bir başkasına yaptırılma konumundadır.

Kapıyı boyatmalıyız.
Onu tutuklatacağım.
Cüzdanımı çaldırttım.
Televizyonu tamir ettirmeliydik.
Evi temizlettirebilirdi.
Her ay saçını kestirir.
Bu numuneyi Almanya'da ürettirebiliriz.
Raporu yazdırtmış olmalı.

Yukarıda yer almış tüm cümlelerin “ettirgen” mastarlardan türediği asla unutulmamalıdır.


Sesli Oku    Durdur

1.17. Hikaye

İngilizcede Hikaye Kullanımı
Bir olayın başlangıcı ile bitişi arasında geçen süre içindeki herhangi bir an, o zamanın hikayesidir. Genel hatları ile - yor ile cümlelerde karşılık bulur. Asla genel bir anlam içermez. Hikayeler aşağıdaki kuralların tamamını barındırmak zorundadırlar.

* Anlık durum ifade ederler.
* Geçici ve devam etmekte olan durum ifade ederler.
* Bitmemiş durum ifade ederler.
* Geniş zaman ve geçmiş zaman dışında tüm hikayelerde -yor + olmak kelimeleri Türkçe içinde mutlaka birlikte yer alır.
* Hikayeler asla genelleme içeremezler.
* Her - yor eki hikaye değildir.

Örneğin "sabahları 8'de kalkarım" ile "sabahları 8'de kalkıyorum" genelleme içerdiğinden aynı kullanımda ve hikaye olmayan iki cümledir.

Yarın Londra'ya uçuyor olacağım.
Bahçede oynuyorlar.
Beni dinliyor olmalısın. Televizyon seyrediyor olabilir.
Bu saatte uyuyor olurdum.
Problemi çözüyor olabilirdin.
Dün yağmur yağıyordu.
Evi temizliyor olmalıydılar.
Ders çalışıyor ol.
Yarın çalışıyor olmak zorundayım.

Yukarıdaki tüm cümlelerin “hikaye” mastarlardan türediği asla unutulmamalıdır.


Sesli Oku    Durdur

1.18. Edilgen

İngilizcede Edilgen Kullanımı
Bilindiği gibi özne cümlede yüklemi yapan, nesne ise bu olaydan etkilenen durumdadır. En temel ve yaygın kullanım alanına sahip bu tarz cümlelere Türkçe Dilbilgisi içinde “etken” cümleler denir.

Etken cümlelerde özne eylemi direkt yapar.

Tom beni davet etmedi.
Karısını çok özleyecek.
Odasını her akşam temizlerim.
Bu diziyi her gün binlerce kişi izlemekte.

Yukarıdaki tüm cümlelerin “etken” mastarlardan türediği asla unutulmamalıdır.

davet etmek, özlemek, temizlemek, izlemek

Etken cümlelerin tam aksine, özne cümle içinde olayı yapan değil de, bir nesne gibi olaydan direkt etkilenen yapıda olursa ortaya “edilgen” cümle modeli çıkar. Artık cümle içinde özne bir başka varlık tarafından yönlendirilmektedir.Çoğu kez cümleye açıklama olarak “…. tarafından” ibaresi eklenir.

Edilgen cümlelerde özneye eylem birisi yada bir şey tarafından yapılır. Aşağıdaki cümleleri inceleyerek etken cümlelerle edilgen cümleler arasındaki farkı ayırt etmeye çalışın.

Davet edilmedim. ( Tom tarafından )
Karısı çok özlenecek. ( Onun tarafından )
Odası her akşam temizlenir. ( Benim tarafımdan)
Bu dizi her gün izlenir. ( Binlerce kişi tarafından )
Her cümle mastardan türer kuralı gereği yukarıdaki cümleler de “edilgen” mastarlardan türemişlerdir.

davet edilmek, özlenmek, temizlenmek, izlenmek

Özet olarak,

Pınar pencereyi kırdı.

Burada pencere nesnedir. Bu nesneyi edilgen cümlenin öznesi yaparsak ortaya,

Pencere kırıldı.

cümlesi çıkar ve görüldüğü gibi "pencere" özne görevi üstlenir.

Eylemi özne direkt yaparsa
etken

Eylem özneye direkt yapılırsa
edilgen

Önemli Not: Etken bir cümlenin nesnesi alınıp, edilgen bir cümlenin öznesi yapıldığından, geçişsiz fiiller edilgen yapılamazlar. Örneğin, gelinmek, gidilmek gramer olarak doğru değildir.

Kapı kırıldı.
Otel yarın açılacak.
Bir şeyler yapılmalıydı.
Param çalınmış olmalı.
Bu dizi her gün milyonlarca kişi tarafından seyredilir.
Duvar yıllardır boyanmadı.
Tutuklanmış olabilir.
Çatı her yıl tamir edilirdi.

Yukarıdaki tüm cümlelerin “edilgen” mastarlardan türediği asla unutulmamalıdır.

Bu bölüm " İNGİLİZCEYE GİRİŞ " adlı kitabın " Türkçe " konusunun özetlenmiş bir bölümünü içermektedir. Konuyu tam olarak anlayıp alıştırmaları yapmadan bir sonraki derse geçmeyiniz.

Erhan SARIOĞLU