Geri

SORU 17 :   Ba�vuru sonunda kabul edilme garantim nedir?

Unutmay�n�z ki, her ders d�nemine �ok say�da m�racaat olmas�na ra�men, sadece 12 arkada� kabul edilmektedir.

Kat�l�mc� adaylar�n�n bug�n�n T�rkiye'sinde zor �artlarda elde ettikleri gelirleri, kendileri i�in �nemli oldu�u kadar bizler i�in de �nemlidir. Bu y�zden, ��retemeyece�imize inand���m�z ya da T�rk�e Dilbilgisi altyap�s� zay�f adaylar�n bizimle para ve zaman kaybetmesine izin vermemekteyiz.

1. Kat�l�mc� adaylar�na m�lakat tarihi i�in telefonla geri d�n��ler zaman alabilir. Her ba�vurunun de�erlendirilme garantisi yoktur. T�rk�e m�lakat�nda ba�ar�l� olamayanlara ikinci bir g�r��me tarihi verilmez.

2. E�itim yeri �stanbul'dur. �stanbul d���ndan yap�lacak ba�vurular de�erlendirilememektedir.

 

��rencilerimiz d���ndakilere de a��k �ngilizce kaynaklar, �ngilizceden T�rk�eye - T�rk�eden �ngilizceye online metin �evirileri,