Geri

SORU 14 :    E�itime kat�lmadan �nce senet imzalayacak m�y�m?

E�itim g�ven unsuru �zerine kurulu olmas� gereken son derece hassas ve �zveri gerektiren bir olayd�r. Kendinden emin, yapt�klar�n�n arkas�nda duran ve iyi oldu�unu iddia eden hi� bir e�itimci ya da kurum g�ven zedeleyici ve olay� ticari bir boyuta ta��yan bu tarz yakla��mlar i�ine girmez.

��retmek, ki�iyi istediklerine ula�t�rmak, bir e�itimci i�in at�lm�� en iyi ba�lay�c� imzad�r. Hi� kimse ��rendi�i bir yerden zorunlu �artlar d���nda ayr�lmaz. Zira ��renemedi�ine inanan bir kimseyi orada zorla tutmak, ne ahlakla ne de vicdanla ba�da�maz.

Dersler i�in herhangi bir toplu �deme veya derslerden ayr�lma durumunda, kalan s�re i�in kat�l�mc�y� ba�lay�c� s�zle�me ya da senet/k.kart� taksiti gibi mali y�k�ml�l�kler s�z konusu de�ildir.

 

 

��rencilerimiz d���ndakilere de a��k �ngilizce kaynaklar, �ngilizceden T�rk�eye - T�rk�eden �ngilizceye online metin �evirileri,