Geri

SORU 13 :   E�itime kat�labilmek i�in ne yapmam gerekiyor?

1. �� veya akademi d�nyas�ndan gelmek,

2. Lise veya �niversite ��rencisi olmamak,

3. T�rk�e Dilbilgisine temel kavramlar (Nesne-�zne-isim-s�fat-fiil-mastar-y�klem-etken-edilgen vb...) ve bunlar�n uygulamalar� ile tam ve mutlak hakim olmak,

4. E�itim i�eri�i genel hayat, i� toplant�lar�, gazete dili, yaz��malar ve bunlar�n g�nl�k hayatta konu�ulmas�-uygulanmas� oldu�undan,

a) Hobi ama�l� �ngilizce ��renmek isteyenler,
b) Tatil ama�l� yurtd��� gezilerinde kullanmak i�in �ngilizce ��renmek isteyenler,
c) Ev han�mlar�,
d) Lise veya �niversite ��rencileri,
e) Ya�� k���kler,

kesinlikle kat�l�mc� olamazlar.

5. G�nde an az bir saat evde ders �al��ma ve verilen �devleri bir ��renci psikolojisi i�inde yapabilme potansiyeline sahip olmak,

6. Kat�l�mc� olabilme hakk�, yukar�da s�ralanan ko�ullar �����nda ve bire bir g�r��medeki T�rk�e Dilbilgisi m�lakat�nda ba�ar�l� olunmas� halinde elde edilir.

7.
Kat�l�mc� adaylar�na m�lakat tarihi i�in telefonla geri d�n��ler zaman alabilir. Her ba�vurunun de�erlendirilme garantisi yoktur. T�rk�e m�lakat�nda ba�ar�l� olamayanlara ikinci bir g�r��me tarihi verilmez.

 

��rencilerimiz d���ndakilere de a��k �ngilizce kaynaklar, �ngilizceden T�rk�eye - T�rk�eden �ngilizceye online metin �evirileri,