Geri

SORU 11 :   Bu e�itimin sonunda seviyem ne olacak?

5-6 ay sonunda her c�mleyi rahatl�kla yazar ve konu�ur olacaks�n�z. Tabiki, CNN anlayamayacak Newsweek okuyamayacaks�n�z. Onlar belli bir kelime s�recinin sonunda gelecek olaylard�r. Fakat s�zl�k yard�m� ile Newsweek i�indeki anlayamad���n�z c�mlelerin say�s� gittik�e azalacak ya da deyimlerde s�k�nt�lar �ekeceksiniz. 

Bu sistem i�inde yakla��k ki�iye ba�l� olarak 2 bin civar� kelime ��renilecek ve bu kelimeler sayesinde her t�rl� c�mle kolayl�kla yap�labilecektir. �ngilizce dilinde 170 binin �zerinde kelime vard�r ve bunlar� ��renmek �ok uzun y�llar alacak bir s�re�tir. Bizim hedefimiz ��renece�imiz yeterli say�daki kelimeler ile yaz� ve konu�mada profesyonel c�mleleri ortaya ��karmak olacakt�r.

Sizi biraz daha ayd�nlatabilmek i�in yakla��k 8 veya 9 haftal�k bir e�itim sonunda Bir Ba�ka G�zden �ngilizce adl� e�itim seti i�inde yer alan birinci kitab�m�z� bitirecek ve a�a��daki gibi yaz� �rneklerini �ok rahatl�kla yazar ve konu�ur olaca��z.

Kilyos'daki evimiz geceleri �ok �ss�z oldu�undan arkada�lar�m�z�n bizi ziyaret etmeleri zordur. O ak�am evde yaln�zd�k ve soygundan sonra katil bah�ede oldu�undan karanl�kta birbirimizden bile korkuyorduk. Kablo kesik oldu�u i�in polisi aramam�z imkans�zd�.

It is difficult for our friends to visit us because our house in Kilyos is very desolate at night. We were alone at home that night and we were even afraid of each other in the dark because the killer was in the garden after the robbery. It was impossible for us to call the police because the cable was cut.

Biz T�rkiyede uluslar aras� bir ithalat �irketiyiz. �lan�n�zdan b�t�n d�nya �ap�nda yeni pazarlar bulmaya istekli oldu�unuzu anlamak zor de�il. Kar��l�kl� menfaatlerimiz do�rultusunda sizinle uzun s�reli bir i� birli�ine haz�r�z. E�er konu ile ilgilenirseniz, l�tfen bize �irketiniz ve �r�n yelpazeniz hakk�nda daha ayr�nt�l� bilgi g�nderin.

We are an international import company in Turkiye. It is not difficult to understand from your advertisement that you are willing to find new markets all over the world. We are ready to make a long-term commitment to you for our mutual benefit. If you are interested in the matter, please, send us further information about your company and product range.

Yukar�daki �rnekler �Bir Ba�ka G�zden �ngilizce� adl� e�itim seti i�inde yer alan �I.Cilt / �ngilizceye Giri�� k�sm�ndan al�nm��t�r.

Yukar�daki �rneklerin seviyesi yakla��k 8 ile 9 haftad�r. Sak�n bu c�mleleri ezberleyece�iniz izlenimine kap�lmay�n virg�l�ne kadar anlayarak sindirerek ve t�m benzerlerini yapabilecek bilgiye sahip olarak onlar� �ok kolayl�kla halledeceksiniz. Hepsi tek bir form�le g�re ve asla kelimelerin yerleri de�i�tirilmeden yap�l�r.

Daha ayr�nt�l� bilgi i�in her g�n online olarak de�i�ik metin �al��malar�n�n yap�ld��� facebook sayfam�z� ziyaret edebilirsiniz.


Sayfay� ziyaret etmek i�in t�klay�n�z...


��rencilerimiz d���ndakilere de a��k �ngilizce kaynaklar, �ngilizceden T�rk�eye - T�rk�eden �ngilizceye online metin �evirileri,