Geri

SORU 16 :   Birka� arkada��z, �zel ders alabilir miyiz?

�z�lerek ki, hay�r...

1. Derslere ayn� aileden veya i� yerinden ayn� d�nemde iki ki�i al�nmaz.

2. Ayn� i� yerinden bir ders d�neminde birden fazla ��renci al�nmad���ndan, �irketlere  y�nelik toplu bir e�itim �al��mas� verilmemektedir.

Ba�vurular sadece bireysel olarak yap�l�r ve T�rk�e M�lakat�nda ba�ar�l� olunmas� halinde derslere kat�l�m hakk� elde edilir.

 

��rencilerimiz d���ndakilere de a��k �ngilizce kaynaklar, �ngilizceden T�rk�eye - T�rk�eden �ngilizceye online metin �evirileri,