Geri

SORU 12 :   E�itim materyalleri var m�d�r?

Derslerde, tamam� Erhan Sar�o�lu taraf�ndan haz�rlanm�� ve Bir Ba�ka G�zden �ngilizce E�itim Setinin bir par�as� olan 1800 sayfa kitap, video animasyon ve ses kay�tlar�na ilave olarak, kitap �devleri hari�, her kat�l�mc�n�n yapmakla m�kellef oldu�unu ve toplam 2650 adet hayatsal c�mle i�eren 53 yaz�l� ve s�zl� s�nav kullan�lmaktad�r.Kitap ve CD'lerden �u a�amada sadece mevcut ��rencilerimiz yararlanabilmektedir. Derslere kat�l�m ba�vurular� d���nda l�tfen gereksiz yere
irtibata ge�meyiniz.

��rencilerimiz d���ndakilere de a��k �ngilizce kaynaklar, �ngilizceden T�rk�eye - T�rk�eden �ngilizceye online metin �evirileri,