Geri

SORU 19 :   �stanbul d���nda ya��yorum. Ne yapabilirim?

1. E�itim yeri �stanbul'dur. �stanbul d���ndan yap�lacak ba�vurular de�erlendirilememektedir.

2.
Baz� m�racaatlarda derslerin internet ortam�nda online olarak al�nabilece�i kan�s� olu�maktad�r. B�yle bir durum s�z konusu de�ildir.

 

��rencilerimiz d���ndakilere de a��k �ngilizce kaynaklar, �ngilizceden T�rk�eye - T�rk�eden �ngilizceye online metin �evirileri,